Scholenbouw

Na de succesvolle bouw van de  Escola Comunitaria in 2016 werden in de loop van 2017 en 2018 bij Stichting Sanjuna acht nieuwe aanvragen ingediend voor financiële ondersteuning bij de bouw van schoollokalen of verbetering en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. In deze dorpen is geen deugdelijke school aanwezig en zijn de kinderen aangewezen op scholen in de grotere plaatsen Empada en Dar Salam op zo’n 8 resp 10 km lopen.

Omdat er geen openbaar vervoer van de dorpen naar de grotere plaatsen is kunnen deze jongste kinderen pas onderwijs volgen als zij in staat zijn om zelf naar een plaats met een school te reizen (vanaf ongeveer 10 jaar). Ouders vinden het veelal onveilig om kinderen op jongere leeftijd een afstand van meer dan een paar kilometer te laten afleggen.

Daarom hebben ouders en dorpsoudsten het initiatief genomen om in het eigen dorp onderwijs te starten voor de jongste kinderen, zodat ze veel eerder onderwijs gaan volgen. Daar is (per dorp) een schoolgebouw met twee lokalen voor nodig. De eerste vier klassen kunnen van dit gebouw gebruik maken (elke groep een dagdeel van vier uur, zoals gebruikelijk in Guinee-Bissau). De ouders stellen zelf onderwijzers aan en betalen deze. Daar zijn altijd geïnteresseerde docenten voor, want in het openbaar onderwijs worden zij vaak niet betaald en in dit private onderwijs wel.

School in Faracunda

Om de acht aanvragen te kunnen honoreren was een bedrag van circa € 50.000 nodig. Door fondsenwerving en donaties van organisaties en particulieren is door Sanjuna tot nu toe een totaalbedrag van € 32.000,-  bijeen gebracht.

De bijdragen zijn als volgt:

Stichting Spaap                                          12.000
Johanna Donk-Grote stichting           3.000
Elise J.H. Spykman stichting                 5.000
Marthe van Rijswijck Foundation     4.500

Sub-totaal fondsen                                  24.500

Projectweek Spinoza                                 1.500
Particuliere donaties                                  6.000

TOTAAL                                                           32.000

Om adequaat en zorgvuldig zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren en de hoogste nood te kunnen lenigen heeft het bestuur van Sanjuna besloten om de toekenning van budget aan de scholen over een periode van 2 jaar te spreiden en een prioritering in de toekenning aan te brengen : de meest kansrijke aanvragen, die snel en relatief simpel te realiseren zijn kregen als eerste subsidie toegekend. Voor sommige aanvragen betekent dat een gedeeltelijke honorering, voor andere uitstel tot een later tijdstip. Met de contactpersonen in de dorpen, waar de aanvragen, die niet meteen gehonoreerd kunnen worden wordt het contact onderhouden.

Stichting Sanjuna heeft fondsen en particulieren benaderd. Door donaties van onderstaande fondsen, organisaties en particulieren is geld bijeen gebracht:

Vanaf eind 2017 is de realisatie van de bouw van de scholen stapsgewijs uitgevoerd. De financiële bijdrage wordt per fase in de bouw uitgekeerd op basis van een deugdelijke begroting.

Na realisatie en financiële verantwoording van de voorafgaande periode wordt waar nodig een nieuw deelsubsidie toegekend.

School in Binhal

Sanjuna heeft er zorgvuldig op toegezien dat de bouw voortvarend en efficiënt is verlopen.

Vincent Kuyvenhoven is gedurende de gehele bouwperiode 6 maal voor een periode van 2 tot 4 weken in Empada geweest. Hij was op cruciale momenten aanwezig en droeg zorg voor veelvuldig contact met de directies, aannemers en de leveranciers van de materialen, de fasegewijze uitkering van geld en controle van de uitgaven en de voortgang van de bouw.

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau