Financiën

Procedure Jaarrekening.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, die ter controle aan een kascommissie bestaande uit een tweetal donateurs, aangeboden wordt. Hun bevindingen maken onderdeel uit van de te publiceren jaarrekening.

De Stichting is afhankelijk van giften van donateurs, sponsoren en organisaties die haar projecten een warm hart toedragen. Bij fondsenwerving en –besteding wordt ervan uitgegaan dat hooguit 10% van de verworven gelden besteed wordt aan onkosten voor het functioneren van de stichting.

Jaarrekening 2023

Om de jaarrekening te lezen, klik op de link.

Jaarrekening 2023 Sanjuna

 

Jaarrekening 2022

Van donateurs ontvingen wij in totaal 11.800. Ten behoeve van beurzen ontvingen wij van de Leffelaar Foundation een bedrag van 300. De baten bedroegen in totaal 12.100.

De lasten waren in 2022 als volgt:
– scholenbouw                                    14.200
– beurzen                                                  4.200
– watertanks                                          1.600
– onderwijs algemeen                      2.700
– sport                                                           200
– cultuur                                                       200
– noodfonds                                               100
– organisatiekosten                              600
Totaal lasten                                                                     25.900

Het resultaat bedraagt 12..100 – 25.900 = -13.800, als volgt verdeeld:
– bestemmingsreserve                                                    +      600
– bestemmingsreserve scholenbouw                     – 14.400

De algemene reserve stijgt met 600  van 13.700 naar 14.300.De bestemmingsreserves dalen met 14.400 van 14.900  naar 500.

Jaarrekening 2022

 

Jaarrekening 2021

Na een jaar afwezigheid kon de uitvoerend coördinator weer naar Guinee Bissau. En zo konden wij de niet-uitgegeven gelden van 2020 alsnog besteden.

Van donateurs ontvingen wij in totaal 9.200. Ten behoeve van meubilair in basisscholen ontvingen wij van de Dominicuskerk te Amsterdam een bedrag van 3.800. De baten bedroegen in totaal 13.000.

De lasten waren in 2021 als volgt:
– scholenbouw                                    20.400
– beurzen                                                  6.800
– watertanks                                          3.200
– onderwijs algemeen                      5.300
– sport                                                       1.900
– cultuur                                                   2.800
– noodfonds                                               100
– organisatiekosten                              400
Totaal lasten                                                                     39.700

Het resultaat bedraagt 13.000 – 39.700 = -26.700, als volgt verdeeld:
– bestemmingsreserve                                                    –  4.300
– bestemmingsreserve scholenbouw                     – 16.600
– bestemmingsreserve beurzen                                 –   1.800
– bestemmingsreserve onderwijs algemeen      –   1.200
– bestemmingsreserve watertanks                          –   2.800

De algemene reserve daalt met 4.300 van 18.000 naar 13.700.
De bestemmingsreserves dalen met 22.300 van 37.200 naar 14.900.

Jaarrekening 2021

 

Jaarrekening 2020

In 2020 bracht de uitvoerend coördinator als gevolg van corona geen bezoek aan Guinee Bissau. Het gevolg daarvan was dat er weinig kosten zijn gemaakt. Vincent Kuyvenhoven is in januari 2021 wel daar geweest en heeft daar voor ca 12.500 besteed.

In 2020 ontvingen wij van Stichting Spaap en de Hofsteestichting respectievelijk18,.000 en 3.000 voor de uitbreiding  van een tweetal scholen . De kosten hiervoor zijn geraamd op 26.000, en het bestuur heeft besloten om 5.000 uit eigen middelen bij te dragen. Van donateurs ontvingen wij in totaal bij a 11.000.

De kosten hadden met name betrekking op de scholenbouw (1.600) en watertanks (3.300)

De baten bedoegen 33.400 en de kosten 6.300, dus een positief resultaat van 27.100 is behaald, dat als volgt is verdeeld:
algemene reserve:                                                               2.800
bestemmingsreserve scholenbouw:                     25.900
bestemmingsreserve beurzen:                                   1.400
bestemmingsreserve onderwijs algemeen:     –     500
bestemmingsreserve watertanks:                        – 2.500

De algemene reserve is gestegen van 15.000 naar 2.800.

Jaarrekening 2020

 

Jaarrekening 2019

In 2018 werd voor de uitbreiding dan wel verbetering van basisscholen een bedrag van 27.000 ontvangen waarmee de bouw van 4 schoolgebouwen werd gestart. In 2019 is daar nog 5.100 bijgekomen. Ultimo 2019 is de verbouwing van 3 scholen klaar en is die van een vierde ver gevorderd. De uitvoerend coördinator bezoekt regelmatig de regio en controleert dan de voortgang. De bijdragen worden aan de scholen in gedeelten uitbetaald zodat er goed zicht blijft op de voortgang in relatie tot de bestedingen en d e inbreng van de lokale gemeenschap.

Ook is de bouw van watertanks voortgezet . Het streefgetal van 30 tanks is niet gehaald: het zijn er 25 geworden. de oorzaak hiervan is dat de metselaar wegens een armblessure enige tijd niet kon werken. Hij is inmiddels hersteld en hopelijk kan in 2020 de gewenste productie weer gehaald worden.

Er zijn 15 beurzen aan basisschoolleerlingen verstrekt, 20 aan lyceumleerlingen en 2 studenten hebben een beurs gekregen voor de HBO-docentenopleiding. Ook is een laptop gekocht voor de staats-basisschool, en we subsidieerden een nascholingsbijeen-komst waar 46 leerkrachten aan deelnamen.

In april is met een feestelijke bijeenkomst met circa 25 deelnemers het vijfjarig lustrum gevierd. Daarbij is afgesproken dat het bestuur samen met donateurs zal nadenken over hoe de donateurs een actievere rol en meer inspraak kunnen krijgen.

Financieel overzicht (bedragen afgerond op 100)

In totaal is in 2019 een bedrag ontvangen van 24.700:
– scholenbouw: 5.100; 4.500 van een fonds en 600 van
particuliere donateurs
– watertanks: 6.000 van een fonds
– beurzen: 1.600 van donateurs
– onderwijs algemeen: 3.000; 2.500 via een collecte in de
Dominicuskerk (Amsterdam) en een gift van 500
– cultuur: een bijdrage van 700 voor de aanschaf van
muziekinstrumenten voor het lyceum
– algemene bijdragen: 8.300 van donateurs.

De lasten bedroegen 25.100:
– scholenbouw: 15.000
– watertanks: 3.600
– beurzen: 2.800, waaronder 1.000 voor (aspirant-)HBO-studenten
– onderwijs algemeen: 1.300, scholing voor 46 leerkrachten en een
laptop voor de basisschool
– sport: 200
– cultuur: 1.400: aanschaf muziekinstrumenten voor het
muziekonderwijs aan het lyceum en het schilderproject
gemeenschapsschool ECA
– organisatiekosten: 700; o.a. bankkosten, website en lustrum.

Zodoende is een resultaat behaald van 24.700 – 25.100 = – 400, dat als volgt is verdeeld:
– algemene reserve 5.500
– bestemmingsreserve scholenbouw: – 9.900
– bestemmingsreserve watertanks : 2.400
– bestemmingsreserve onderwijs algemeen: 1.600.

De algemene reserve is gestegen van 9.700 naar 15.200.

Jaarrekening 2019

Overzicht inkomsten en bestedingen 2014 t/m 2018

Er is een samenvattend overzicht gemaakt van de baten en lasten over de periode 2014 t/m 2018, dus de eerste 5 jaar. Overigens is 2014 zeer kort geweest: de stichting is opgericht in april 2014, en de eerste baten zijn ontvangen in september 2014.

In totaal is van fondsen en particulieren € 132.000  ontvangen.
Aan activiteiten € 102.00 uitgegeven, aan overhead € 1.600.
Het resultaat van € 28.500 bestaat uit € 10.000 algemene reserve en € 18.500 bestemmingsreserves, met als grootste post € 14.000 voor de scholenbouw.

Overzicht baten en lasten Sanjuna 2014 t/m 2018

 

Jaarrekening 2018

Hieronder staat de jaarrekening 2018. Deze is op 18april 2019 door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

Het resultaat bedraagt 20.800. Het positieve resultaat is met name te danken aan bijdragen voor de scholenbouw (aanvragen van 10 dorpen) van 27.500, waarvan 13.400 is besteed in 2018. Voor watertanks is een bedrag van 7,200 ontvangen waarvan 3.300 is uitgegeven.  Verdere ontvangsten: 7.000 van particuliere donateurs, 1.500 voor onderwijs algemeen en 1.200 voor beurzen.
Overige bestedingen: onderwijs algemeen 3.900 (scholing en laptops), beurzen 12.200, sport en cultuur 400, noodfonds 200en organisatie 500.
De resultaatverdeling: algemene reserve 3.100, bestemmingsreserve scholenbouw 14.100, bestemmingsreserve watertanks 3.300 en bestemmingsreserve beurzen -300.
In 2018 zijn 37 beurzen verstrekt: 15 basisschool, 20 lyceum en 2 voor aspirant HBO-studenten.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Hieronder staat de jaarrekening 2017. Deze is op 6 maart 2018 door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

Het resultaat bedraagt – 1.538. Dit is vooral het gevolg van een tweetal bijdragen aan 2 scholen van elk 1.500 uit eigen middelen. Bij de openbare school in Empada betrof dit een algemene bijdrage voor achterstallig onderhoud en aanschaf meubilair, in een naburig dorp een startsubsidie voor de bouw van lokalen. Ook is er een scholing georganiseerd voor leerkrachten van de basisschool.
In 2017 is de aandacht met name uitgegaan naar de bouw van watertanks, in totaal 31 stuks.De kosten hiervan bedroegen ca 6.000, die middels subsidies van fondsen en bijdrage donateurs is bijeen gebracht.
Net als voorgaande jaren zijn er 15 beurzen aan basisschoolleerlingen en 20 aan lyceumleerlingen verstrekt.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Hieronder staat de jaarrekening over 2016. Deze is op 7 februari 2017 door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

De jaarrekening laat een resultaat zien van afgerond – 25.000. Dat is veroorzaakt door de kosten van de bouw van de basisschool. In 2014 en 2015 zijn de ontvangen baten voor de bouw in de bestemmingsreserve gestopt, die in 2016 vrijvalt. Het gaat om een bedrag van 27.000. Daardoor is feitelijk het resultaat van de stichting afgerond + 2.000, dat toegevoegd is aan de algemene reserve: deze stijgt van 4.000 naar 6.000.

Noot: bij de optellingen is soms een kleine afwijking tussen de optelling en de uitkomst. Dit is het gevolg van afronding (de centen zijn weggelaten). Voorbeeld: 1,25 + 1,30 + 1,35 = 3,90. In de jaarrekening wordt dat dan 1 + 1 + 1 = 4.

Jaarrekening 2016 Sanjuna

 

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 is op 9 februari 2016 gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie.

De jaarrekening met daarin opgenomen het verslag van de penningmeester is te lezen door op het pdf-bestand te klikken.

Jaarrekening 2015 Sanjuna definitief

 

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is op 17 februari 2015 gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie en in orde bevonden.

Het resultaat over 2014 bedraagt € 9.045. Aan baten is € 10.915 ontvangen, waarvan € 7.915 ten behoeve van de bouw van de gemeenschapsschool. Aan activiteiten in Guinee-Bissau is € 1.680 besteed, en aan organisatie € 190.

De jaarrekening met daarin opgenomen het verslag van de penningmeester is te lezen door op het pdf-bestand te klikken.

Jaarrekening 2014 Sanjuna def

ondersteuning Empada in Guinee Bissau