Financiën

 

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, die ter controle aan een kascommissie bestaande uit een tweetal donateurs, aangeboden wordt. Hun bevindingen maken onderdeel uit van de te publiceren jaarrekening.

De Stichting is afhankelijk van giften van donateurs, sponsoren en organisaties die haar projecten een warm hart toedragen. Bij fondsenwerving en –besteding wordt ervan uitgegaan dat hooguit 10% van de verworven gelden besteed wordt aan onkosten voor het functioneren van de stichting.

Jaarrekening 2017

Hieronder staat de jaarrekening 2017. Deze is op 6 maart 2018 door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

Het resultaat bedraagt – 1.538. Dit is vooral het gevolg van een tweetal bijdragen aan 2 scholen van elk 1.500 uit eigen middelen. Bij de openbare school in Empada betrof dit een algemene bijdrage voor achterstallig onderhoud en aanschaf meubilair, in een naburig dorp een startsubsidie voor de bouw van lokalen. Ook is er een scholing georganiseerd voor leerkrachten van de basisschool.
In 2017 is de aandacht met name uitgegaan naar de bouw van watertanks, in totaal 31 stuks.De kosten hiervan bedroegen ca 6.000, die middels subsidies van fondsen en bijdrage donateurs is bijeen gebracht.
Net als voorgaande jaren zijn er 15 beurzen aan basisschoolleerlingen en 20 aan lyceumleerlingen verstrekt.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Hieronder staat de jaarrekening over 2016. Deze is op 7 februari 2017 door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

De jaarrekening laat een resultaat zien van afgerond – 25.000. Dat is veroorzaakt door de kosten van de bouw van de basisschool. In 2014 en 2015 zijn de ontvangen baten voor de bouw in de bestemmingsreserve gestopt, die in 2016 vrijvalt. Het gaat om een bedrag van 27.000. Daardoor is feitelijk het resultaat van de stichting afgerond + 2.000, dat toegevoegd is aan de algemene reserve: deze stijgt van 4.000 naar 6.000.

Noot: bij de optellingen is soms een kleine afwijking tussen de optelling en de uitkomst. Dit is het gevolg van afronding (de centen zijn weggelaten). Voorbeeld: 1,25 + 1,30 + 1,35 = 3,90. In de jaarrekening wordt dat dan 1 + 1 + 1 = 4.

Jaarrekening 2016 Sanjuna

 

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 is op 9 februari 2016 gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie.

De jaarrekening met daarin opgenomen het verslag van de penningmeester is te lezen door op het pdf-bestand te klikken.

Jaarrekening 2015 Sanjuna definitief

 

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is op 17 februari 2015 gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie en in orde bevonden.

Het resultaat over 2014 bedraagt € 9.045. Aan baten is € 10.915 ontvangen, waarvan € 7.915 ten behoeve van de bouw van de gemeenschapsschool. Aan activiteiten in Guinee-Bissau is € 1.680 besteed, en aan organisatie € 190.

De jaarrekening met daarin opgenomen het verslag van de penningmeester is te lezen door op het pdf-bestand te klikken.

Jaarrekening 2014 Sanjuna def

ondersteuning Empada in Guinee Bissau