Jaarverslag 2015

Sanjuna-bron.jpg

Jaarverslag 2015 van de Stichting Sanjuna

Inleiding

Dit jaarverslag beslaat het eerste volledige jaar (2015) van de stichting Sanjuna na oprichting in april 2014. Sinds meer dan 30 jaar zijn Jan Vincent Kuyvenhoven en Anke Horstmeier betrokken bij de plaats Empada in het zuiden van Guinee-Bissau toen zij daar als arts respectievelijk vrouwenconsulent werkten. De laatste jaren zijn de banden nauwer aangehaald en werd een steunstichting voor dit gebied opgericht met de naam ‘Sanjuna’, naar de eeuwenoude drinkwaterbron in Empada, die hierboven staat afgebeeld. Het is een prachtig gebied, vruchtbaar en met veel potentie, maar de bevolking is zeer arm met geringe kansen op verbetering onder meer door een zwak bestuur. Guinee-Bissau behoort tot de 10 armste landen ter wereld.

Bestuur

Jan Vincent Kuyvenhoven, Wout Zinkstok en Dieke Bosselaar vormen het bestuur. De laatste twee bezochten Empada in de afgelopen jaren en raakten enthousiast om energie in de nieuwe stichting te steken. Het bestuur kwam in 2015 twee- tot driemaandelijks bijeen om lijnen uit te zetten en de stichting financieel en inhoudelijk richting te geven. Het eerste volledige kalenderjaar na de oprichting werd besteed aan verdere opbouw van de organisatie, fondsenwerving en het daadwerkelijk steunen van een aantal activiteiten in Empada.

Doel en werkwijze

De stichting werft giften van donateurs, sponsoren en organisaties om de leefomstandigheden van de inwoners van de sector Empada (17.000 inwoners) te verbeteren. Dit gebeurt door activiteiten en kleinschalige initiatieven te ondersteunen op het terrein van onderwijs, sport, gezondheid en cultuur. De stichting Sanjuna is een goed doel met een zichtbaar resultaat. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Er is nauwelijks sprake van overhead. Bestuursleden reizen zelf naar Empada om te zorgen dat het geld direct bij het doel terecht komt. Er worden alleen activiteiten ondersteund waarvan de bevolking zelf aangeeft er behoefte aan te hebben.

Fondsenwerving

In september 2015 is (voor de tweede maal) een jaarlijkse fondsenwervingbrief per email verzonden aan een bestand van familie, vrienden en bekenden van de bestuursleden. Daarnaast attenderen we (potentiële) donateurs erop als weer een nieuwsbrief op de website is geplaatst. Voor de bouw van de gemeenschapsschool werd specifiek bij een aantal fondsen geld geworven (zie hieronder).

Ondersteunde activiteiten

In 2015 werd onder meer geld besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Schoolgeld is gegeven aan lagere en middelbare scholieren die van huis uit geen financiële middelen voor onderwijs meekrijgen. Dit betreft veelal weeskinderen of half-wezen. Voor het schooljaar 2015-2016 zijn 10 beurzen verstrekt aan leerlingen van de basisschool en 10 beurzen ten behoeve van leerlingen van het lyceum, respectievelijk € 400 en € 600.

beusrkinderen ECA juli 2015Beursleerlingen van de basisschool

2. Er zijn bijdragen gegeven voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams. Driemaal werd in 2015 € 75,- gedoneerd voor een voetbaltoernooi voor jongens of meisjes. Het aantal aanvragen was overigens veel hoger dan wij konden toekennen en ook de begrote bedragen per evenement zagen we in 1,5 jaar tijd toenemen.
3. In het jaar van oprichting werd in Empada het verzoek tot financiering van de bouw van een (basis)school gedaan, die door de ouders gesticht is en bestuurd wordt, aangezien het openbare onderwijs niet functioneert. Onderwijskrachten worden vaak niet betaald, zodat er veel stakingen zijn. De fondsenwerving voor deze bouw van de ‘gemeenschapsschool’ verliep in 2015 positief, zodat met hulp van enkele fondsen in de loop van het jaar het benodigde bedrag van € 35.000,- bijeen werd gebracht. Eind van het jaar waren de voorbereidingen gereed en is de bouw gestart.

IMG-20151215-WA0000Het uitmeten van de bouw

4. In oktober is door het Spinoza Lyceum te Amsterdam de opbrengst van de projectweek bestemd voor het transport van een 20-tal PC’s voor het lyceum in Empada. De PC’s waren reeds in de zomer eveneens door het Spinoza Lyceum gedoneerd aan het lyceum in Empada en hiertoe ddor de afdeling ICT voorzien van een Portugeestalige versie van Windows 8 (ter beschikking gesteld door ‘Techsoup’, een ideële organisatie die informatietechnologie tegen geringe kosten beschikbaar stelt aan NGO’s). Tijdens de projectweek voeren de leerlingen van klas 3 een opdracht uit om op basis van een ondernemingsplan geld te verdienen ten behoeve van het project. Door bestuursleden werd aan de leerlingen uitleg gegeven over de situatie in Empada. Het door de leerlingen verdiende geld (€ 2.650,-) werd aangevuld door de school, zodat een bedrag van € 3.000 ter beschikking kwam. Hiermee kon het transport per schip en de inklaring in Bissau worden betaald. In december bleken de PC’s in Empada te zijn gearriveerd en te functioneren.

P1020409De PC’s in het lyceum werken!

5. Voor verschillende andere doelen kenden we een bedrag toe: onder meer de bouw van een gezondheidspost in Rihana en de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de jongerenvereniging in de wijk Mbio in Empada.

Financiën

De totale opbrengst van alle donaties tezamen bedroeg € 37.604: € 27.000 van 2 fondsen (Stichting Overal en Stichting Spaap), € 3.000 van het Spinozalyceum en € 900 van de EUG-kerk, en van 52 donateurs € 6.704. Voor bovengenoemde activiteiten werd € 12.228 besteed en er waren organisatiekosten van € 353. Het resultaat komt daarmee uit op € 25.117: € 2.310 algemene reserve en € 22.807 bestemmingsreserves. Zie ook de jaarrekening 2015 op de website.
Eind 2015 waren er 20 vaste donateurs met een totaal toegezegd bedrag van € 4.310 per jaar. Van 32 incidentele donateurs werd in totaal € 2.394 ontvangen.

Perspectief 2016

2016 staat in het teken van het realiseren van de bouw van de school en een zorgvuldige verantwoording daarvan. Daarna kunnen in relatie tot deze school andere aspecten, zoals versterking van de kwaliteit van het onderwijs en het management, aandacht krijgen.
Duidelijk is dat wanneer beurzen worden toegekend, continuïteit gedurende de toekomstige schooljaren gegeven moet worden aan de ontvangers van de beurzen. Dit betekent dat een enkele donatie van een beurs van € 60 voor een lyceumleerling in de 7e klas in feite een toezegging is van € 300 over 5 jaar. Gezien de inkomsten van de stichting lijkt uitbreiding met nog een aantal beurzen voor basisschoolleerlingen en lyceumleerlingen mogelijk, te meer daar relatief veel donateurs een keuze voor een beurs als bestedingsdoel aangeven.
Ook zullen we de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten voorzetten, aangezien hier vanuit de bevolking veel vraag naar is.
Voor het gebruik van de PC’s in het lyceum is te verwachten dat de directie een beroep op ons zal doen voor hulp bij de financiering van een printer, panelen voor gebruik van zonne-energie en meedenken over de aansluiting op het internet.

 

Het jaar 2015 was het eerste volle kalenderjaar voor de stichting Sanjuna. We konden al behoorlijke stappen zetten op gebied van fondsenwerving en van ondersteuning van uiteenlopende activiteiten. Het resultaat bemoedigt ons om in 2016 deze weg verder te vervolgen, waarbij we hopen dat de donateurs ons werk weer ruimhartig zullen steunen.

ondersteuning Empada in Guinee Bissau