Jaarverslag 2014

Sanjuna-bron.jpg

Jaarverslag 2014 van de Stichting Sanjuna

Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag over het jaar 2014, het jaar waarin de stichting Sanjuna werd opgericht. Sinds begin jaren tachtig zijn Jan Vincent Kuyvenhoven en Anke Horstmeier betrokken bij de plaats Empada in het zuiden van Guinee-Bissau toen zij daar als arts respectievelijk vrouwenconsulent werkten. Sinds enkele jaren zijn de banden nauwer aangehaald en hebben zij daar een huis gebouwd. Het is een prachtig gebied, vruchtbaar en met veel potentie. Maar het bestuur van het land is bedroevend zwak en de bevolking is zeer arm met geringe kansen op verbetering. Guinee-Bissau behoort tot de 10 armste landen ter wereld. In april 2014 werd een steunstichting voor dit gebied opgericht met de naam ‘Sanjuna’, naar de eeuwenoude drinkwaterbron in Empada, die hierboven staat afgebeeld.

Bestuur
Jan Vincent Kuyvenhoven, Wout Zinkstok en Dieke Bosselaar vormen het bestuur. De laatste twee bezochten Empada in de afgelopen jaren en raakten enthousiast om energie in de nieuwe stichting te steken. Het bestuur kwam in 2014 ongeveer 2-maandelijks bijeen om lijnen uit te zetten en de stichting financieel en inhoudelijk richting te geven. De eerste maanden na oprichting werden besteed aan de opbouw van de organisatie, het maken van een beleidsplan, het verwerven van de ANBI-status en werd een website ingericht (www.sanjuna.nl).

Doel en werkwijze
De stichting werft giften van donateurs, sponsoren en organisaties om de leefomstandigheden van de inwoners van de sector Empada (17.000 inwoners) te verbeteren. Dit gebeurt door activiteiten en kleinschalige initiatieven te ondersteunen op het terrein van onderwijs, sport, gezondheid en cultuur. In het jaar van oprichting werd het verzoek tot financiering van de bouw van een school gedaan, hetgeen mede de aanleiding was om daadwerkelijk de stichting op te richten. Het betreft hier een school die door de ouders gesticht is en bestuurd wordt, aangezien het openbare
onderwijs niet functioneert (onderwijskrachten worden vaak niet betaald met als gevolg veel stakingen e.d.).

De stichting Sanjuna is een goed doel met een zichtbaar resultaat. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Er is nauwelijks sprake van overhead. We reizen zelf naar Empada om te zorgen dat het geld direct bij het doel terecht komt. Er worden alleen activiteiten ondersteund waarvan de bevolking zelf aangeeft er behoefte aan te hebben.

Fondsenwerving
Als eerste fondsenwervingsactiviteit is eind oktober 2014 een ‘wervingsbrief’ verzonden door de drie bestuursleden aan familie, vrienden en bekenden met uitleg over het doel van de stichting en een verzoek tot doneren. In totaal werden ongeveer 120 adressen per email benaderd. Dit leidde tot 43 donaties ter waarde van € 5.400, waarbij in 11 gevallen een periodieke donatie werd toegezegd.

Ook in oktober is door het Spinoza Lyceum te Amsterdam de opbrengst van de projectweek bestemd voor de bouw van een gemeenschapsschool in Empada. In de projectweek werden de leerlingen van klas 3 geacht een ondernemingsplan te maken en hiermee geld te verdienen ten behoeve van het project. Door bestuursleden werd aan de leerlingen uitleg gegeven over de situatie in Empada. Het door de leerlingen verdiende geld (€ 2.200) werd aangevuld door de school, zodat een bedrag van € 3.000 ter beschikking kwam. Hiermee kon reeds de grond voor de bouw van de school worden aangekocht.

In het najaar is een 15-tal vermogensfondsen schriftelijk benaderd met het verzoek om de bouw van de school te subsidiëren (€ 26.000), waarvan de Hofstee stichting positief reageerde met een gift van € 2.500. De overige fondsen wezen onze aanvraag af, vaak omdat Guinee-Bissau geen aandachtsgebied voor hen is, soms omdat bouwactiviteiten niet gesubsidieerd worden of wegens ‘andere prioriteiten’.

Ondersteunde activiteiten
Omdat de stichting pas in november daadwerkelijk met activiteiten is begonnen, werd nog pas weinig geld besteed:

1. Jaarlijks schoolgeld voor lagere en middelbare scholieren die van huis uit geen financiële middelen voor onderwijs meekrijgen: voor het schooljaar 2014-2015 zijn 5 beurzen ten behoeve van leerlingen van de basisschool uitgekeerd en 5 ten behoeve van leerlingen van het lyceum, respectievelijk € 180 en € 275.

2. Bijdragen voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams: in december werd € 75 gedoneerd voor een voetbaltoernooi voor meisjes/vrouwen dat in 2015 zal plaats vinden.

3. Voor de bouw van de gemeenschapsschool werd de grond aangekocht en van markeringspalen voorzien (€ 1.150).

Financiën
De totale opbrengst van alle donaties tezamen bedroeg € 10.915 van 43 donateurs en 2 grotere fondsen/organisaties. Voor bovengenoemde activiteiten werd € 1.680 besteed en er waren organisatiekosten van € 190. Het resultaat (tevens vermogen) komt daarmee uit op € 9.045: € 1.635 algemene reserve en € 7.410 bestemmingsreserve. Zie ook de jaarrekening 2014 op de website.

Perspectief 2015
Na een eerste half jaar is het nog heel moeilijk op iets over te verwachten inkomsten te zeggen. Duidelijk is voor ons dat wanneer beurzen worden toegekend, continuïteit gedurende de
toekomstige schooljaren gegeven moet worden aan de ontvangers van de beurzen. Dit betekent dat een enkele beurs 60 euro voor een lyceumleerling in de 7e klas in feite een toezegging is van € 300 over 5 jaar. Niettemin lijkt uitbreiding met nog eens 5 beurzen voor basisschoolleerlingen en 5 voor lyceumleerlingen mogelijk, te meer daar relatief veel donateurs een keuze voor een beurs als bestedingsdoel aangeeft.

Het sponsoren van sportevenementen, vooral korte voetbaltoernooien, is een veelgevraagd ‘product’. We gaan daar zeker mee door. Besproken moet worden of we gaan voldoen aan de vraag om ook sportkleding (voetbalshirts, – broeken, – schoenen) te subsidiëren.

In 2015 zullen we ons best doen om de benodigde gelden voor de schoolbouw bijeen te krijgen. Liefst doen we een beroep op specifieke vermogensfondsen, zodat niet het overgrote deel van onze ‘reguliere’ inkomsten hiervoor gebruikt hoeft te worden.

Privé werden al eens enkele microkredieten verstrekt. We zullen bezien of we een structurele vorm hiervoor kunnen vinden vanuit de stichting Sanjuna.

Tot slot

Het jaar 2014 was een eerste, heel kort jaar voor de stichting Sanjuna. Niettemin konden we al enige stappen zetten op gebied van fondsenwerving en ondersteuning. Het resultaat bemoedigt ons om in 2015 deze weg verder te vervolgen, waarbij we hopen dat de donateurs ons werk weer ruimhartig zullen steunen.

Mei 2015

ondersteuning Empada in Guinee Bissau